Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BONA FIDE

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden hebben de volgende betekenis zoals deze hieronder in het artikel worden gedefinieerd.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 2. Inschrijfprocedure: de procedure die het lid doorloopt om zich bij Studievereniging Bona Fide in te kunnen schrijven.

3.Inschrijver: de persoon die zich inschrijft

4.Lid: natuurlijk persoon die na betaling van het inschrijfgeld lid deel uitmaakt van Bona Fide.

5.ALV: Algemene Ledenvergadering van Bona Fide

 1. UvA: Universiteit van Amsterdam
 2. Deelnemer aan activiteit: persoon die de inschrijfprocedure voor een activiteit heeft doorlopen en aan deze activiteit deelneemt.

ARTIKEL 2. LEDEN

 1. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de penningmeester te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, studentnummer, naam van de studie, alsmede bankgegevens die van belang kunnen zijn voor de voltooiing van het lidmaatschap.

2.In afwijking van het vorige lid kan aanmelding voor het lidmaatschap ook geschieden op digitale wijze via de website van de vereniging.

3.Het lidmaatschap zal per academisch jaar zeven euro en vijftig cent bedragen. Dit bedrag wordt middels automatische incasso door de penningmeester van de rekening van het lid geïnd.

 1. Het lidmaatschap eindigt in de gevallen door de wet voorzien in artikel 35 van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek, alsmede door schriftelijke opzegging door het lid voor het eind van het academisch jaar.
 2. Opzegging van het lidmaatschap dient voor het begin van het volgende academische jaar te gebeuren. Dit betekent dat er voor 1 september moet worden opgezegd.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (email) nieuwsbrieven, informatie (e-mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/ of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Studievereniging Bona Fide is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website (www.studieverenigingbonafide.nl) hierna te noemen: “de website”)

ARTIKEL 4. DOEL VAN DE VERENIGING

 1. De vereniging heeft ten doel:
 2. het stimuleren van de belangstelling voor de privaatrechtswetenschap;
 3. het bevorderen van de contacten tussen haar leden en degenen die bij de 
masteropleiding Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam betrokken zijn.
 4. Zij tracht deze doelen te bereiken door:
 5. Het organiseren van activiteiten die verband houden met de privaatrechtswetenschap en -praktijk;
 6. Het regelmatig organiseren van bijeenkomsten voor haar leden;
 7. Alle andere geoorloofde middelen.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

1.Alle leden hebben hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen;
 2. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres;
 3. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglement van de vereniging.
 4. Het bestuur kan een lid schorsen of uitsluiten van een activiteit, indien één van de genoemde plichten van het vorige lid niet worden nageleefd.

ARTIKEL 6. BEVOEGDHEDEN BESTUUR t.o.v de leden

 1. Het bestuur kan:
 2. indien er sprake is van een betalende activiteit aan het lid toestemming vragen om dit bedrag te incasseren.
 3. een lid uitsluiten van een activiteit indien het lid niet betaald heeft 24 uur voor aanvang van de activiteit.
 4. indien een lid niet een week voor de activiteit schriftelijk heeft afgezegd, heeft het bestuur de bevoegdheid het lid bij de volgende activiteit op een wachtlijst te plaatsen.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

1.Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Bestuur

Voorzitter: Isabella Maduro

Secretaris: Sophie Veltenaar

Assessor: Lucia Blom

 

Social Media
Contact

Studievereniging Bona Fide
Roeterseilandcampus, Gebouw A

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam

Postbus 1030, 1000 BA Amsterdam

studieverenigingbonafide@gmail.com

KvK-nummer: 62362623